Közösen egymásért és Európáért

Together for Europe and Each Other

HU

A háromnapos rendezvény négy partner együttműködése által valósul meg 2013. augusztus 30. és szeptember 1. között. A találkozót az a gondolat hívta életre, hogy a jól működő, eredményes partnerség új arcokkal és friss lendülettel bővüljön. A gesztor település, melynek példaértékű az együttműködése a magyarországi Süttővel, a közös gondolkodás és cselekvés eredményeit, azok legjobb formájában mutatja be a két partnertelepülése számára: és magyarországi Kocs és a csehországi Boskovice településnek.

A találkozó első napja az ismerkedéssel és érdeklődéssel telik, illetve a partnerek civil és önkéntes szervezetei tanácsadással is szolgálnak az érdeklődők számára. Izgalmas programpont a képzőművészeti verseny és a hagyományteremtő lövészverseny, melybe mind a négy partnerország bekapcsolódik. A kiállítás mindenki által megtekinthető lesz. A tanulságos első napot a versenyszellemben zajló szombati nap követi: a partnerek ifjai és idősebbjei a legváltozatosabb mérkőzések formájában mérhetik össze erejüket. Ezt követi a hangsúlyosan kulturális jellegű műsor, mely a tánc, zene és ének segítségével vidám és multikulturális hangulatot alakít ki.


Workshopok keretén belül a partnerek megismerkednek az EU kínálta lehetőségekkel, megismerkednek a már megvalósított projektekkel és az előnyökkel, melyeket egy-egy közösség számára jelentenek. A rendezvény záró napján a nyilvános beszélgetés során előbb megtörténik az együtt megvalósított és átélt találkozó kiértékelése, majd ebből indít a jövőbe mutató ötletbörze és a tervek felvetése. Zárásként ismét bekapcsolódnak a programba az idősek is, ami által a kulturális műsor egyedi jelleget kap.

EN

The 3-days´ event is realised by the cooperation of 4 partners between 30th August – 1th September 2013. The basic idea of the meeting is to bring freshness to the established, successfully working partnership through new faces and notions. The gestor settlement has an exemplary cooperation with Sutto from Hungary. It presents the achievements of common thinking and activities to the further, new partners for Kocs (Hungary) and Boskovice (Czech Republic) in their best form.

The first day of the meeting is spent in the spirit of making friends and arising interest in the participants, and the civil and voluntary organisations of the partners provide consultancy for those interested. The announcement of the results of the fine arts competition is an outstanding, exciting program and the hunting competition too. Schoolchildren of all four partners had taken part in it. The exhibition of these figures will be available for everyone. After the informative first day, Saturday will be held in the spirit of competitiveness: the old and young contestants can match their skills in varied activities. Afterwards a high quality culture program highlighting dancing, music and songs follows, ensuring good and multicultural mood.

In the frame of workshops the partners learn about opportunities offered by the EU, learn about projects implemented so far and the advantages arising from these projects for the local communities. On the closing day of the event during the common discussion the realised meeting and the experiences of the time spent together are evaluated, subsequently, ideas are presented and plans outlined concerning future cooperation. For the close of the event seniors join the program again, providing the cultural program a unique character.

Projekt beszámoló

Information template

HU

Részvétel: „Közösen egymásért és Európáért” projekt lehetővé tette a találkozót 950 állampolgár részvételével, akik közül 800 fő Dunamocs (Moča), településről, Szlovákiából, továbbá Kocs településről, Magyarországról 40 fővel, Süttő településről, Magyarrszágról 70 fővel és Boskovice településről, Csehországból, 40 fővel vettek részt a lakosok.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Dunamocs (Moča) település, Szlovákia volt, 30/08/2013 és 01/09/2013 között

Részletes leírás: A “Közösen egymásért és Európáért” rendezvény programját három napra tervezték, amely négy partner (Dunamocs (Moča), Szlovákia; Kocs és Süttő, Magyarország; Boskovice, Csehország) együttműködése által valósult meg. A találkozó célja volt, hogy a partnerség új arcokkal, friss lendülettel bővüljön, ezáltal sokkal intenzívebb együttműködés alakuljon ki az partnerek között. A rendezvény bemutatását az alábbi napokra bontott programpontokban lehetséges a legjobban szemléltetni a különböző célokat és eredményeket illetően:

2013. augusztus 30.
A nap programja a vendégek fogadásával, elszállásolásával és a rendezvényhez kapcsolódó logiszikai eligazítással kezdődött. A szervezők ezen a téren igyekeztek a lehető leghatékonyabban és vendégszerető módon eljárni, hiszen fontos volt számukra, hogy a partnerek vendégcsoportjai jól érezzék magukat, mivel ez a jövőbeni együttműködést nagyban befolyásolja. A csoportok folyamatos érkezése alatt egy, az önkéntességgel szorosan összekapcsolódó programot szerveztek, amely az Európai Unió 2011-es évének tematikájára épült. Az önkéntes véradáson mindenki részt vehetett, aki megfelelőnek bizonyult az egészségügyi teszten. Ezután következett a rendezvény hivatalos megnyitója, amelyet egy kiállításmegnyitóval kapcsoltak össze. A megnyitó keretén belül köszöntötte a jelenlévőket Dunamocs polgármestere, majd röviden bemutatkoztak a partnerek képviselői is. A kiállítás a partnerek, a helyi és régión belüli hagyományőrző kézműves alkotók munkáit mutatta be. Ezután következő népművészeti előadás a Zenélő Igricek verséneklő csoportja által került bemutatásra. A délutáni órákban a gesztor és a partnerek képviselői egy workshop keretén belül tartottak egy vitát a megújuló energiaforrások téma keretében és annak érdekében hogy milyen kihasználási lehetőségek vannak az egyes partnerrégiókban az energia előnyösebb kihasználására. A diszkurzus nyitott keretek között zajlott, bárki bekapcsolódhatott. A nap további programját különböző kulturális programok, könyvbemutató és könnyűzenei blokkok alkották, melyeket úgy alakítottak ki, hogy bárki megtalálhatta a saját ízlésének megfelelőt és egyben lehetőséget kínált a barátságok kialakítására is.

2013. augusztus 31.
A második nap programjának délelőttjét szinte teljes egészében a sportnak szentelték. Ezekkel a programokkal szerettek volna rámutatni arra, hogy a szabadidő kihasználása történhet hasznos aktivitásokkal is, melyek még az egészségre is jó hatással vannak. Szerveztek horgász-, pingpong- és tűzoltóversenyt, valamint különböző gasztronómiai vetélkedőket, amelyeken korosztálytól és nemtől függetlenül bárki részt vehetett. A nap legfontosabb eseményének számított az a beszámolókkal és diszkurzusokkal vegyített workshop, a „Jelenünk Európában” címmel, amelyen a már sikeresen implementált EU-s pályázatokat, rendezvényeket mutatták be, és a jövőre való tekintettel különböző terveket hoztak létre a partnerség tagjai. A workshopon bárki részt vehetett, sőt szívesen fogadták a javaslatokat, ötleteket a hozzászólóktól. Az ezt követő programpont a „Hagyományos mesterségek” címet viselő blokk volt, melynek keretében régi, helyi mesterségeket mutatták be. A tradíciók ápolása továbbra is folytatódott a délután folyamán, hiszen nagyon sokszínű szórakoztató program részesei lehettek az érdeklődők. A tradíciók ápolását megszakítva egy szoboravatásra invitálták a jelenlévőket, amelyet Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének tiszteletére állítattak. A nap záró programjait különböző koncertek, zenés szórakoztató programok zárták. Az egész nap folyamán a gyermekek számára biztosított szórakoztató programok segítettek abban, hogy a szülők is részt vehessenek a programokban.

2013. szeptember 1.
Az utolsó nap kezdő programja az ökumenikus istentisztelettel indult, amelyet egy közös ebéd követett, összekötve egy utolsó workshoppal és beszélgetéssel. A partnerek áttekintették az együttműködésük eddigi mozzanatait és terveket dolgoztak ki a jövőt illetően. Mivel Kocs községgel még nem volt aláírva a partnerségi szerződés, így a két partner megragadta azt aza alkalmat, hogy erre is sort kerítsenek. A korábbi kapcsolatépítés és a közös együttműködésnek volt a záró akkordja Kocs és Dunamocs között létrehozott együttműködési nyilatkozat megpecsételése. A beszélgetés alkalmával a helyi polgármester egyben megköszönte a partnerek jelenlétét, és megtartotta záróbeszédét is, amely már a nyilvánosság előtt történt. A rendezvény záróprogramja egy nagyon színvonalas és szórakoztató műsor volt. A nap folyamán nem feledkeztek meg a tradíciók ápolásáról sem, hiszen az előző nap programja tovább folytatódott a hagyományos népi mesterségek bemutatásával.

EN

Participation: The project involved 950 citizens, notably 800 participants from the city of Moča (Slovakia), 40 participants from the city of Kocs (Hungary), 40 participants from the city of Boskovice (Czech Republic) and 70 participants from the city of Süttő (Hungary).


Location/ Dates: The event took place in Moča (Slovakia), from 30/08/2013 to 01/09/2013

Short description: The events of the "Together for Europe and Each Other" program were planned for three days, which was implemented by the cooperation of four partners, (Moča, Slovakia; Kocs, Süttő, Hungary; Boskovice, Czech Republic). The objective of the meeting was to broaden the partnership with new faces, fresh impulse, by which, a more intensive cooperation could be developed among the partners. After the presentation of the program the different objectives and results can be best illustrated in the program points being separated for the following days.

30th August 2013
The event of the day begun with the welcome of the guests, their accommodation and logistical orientation related to the program. The organizers worked hard to act the most efficient and hospitable way in this area as well, as it was important for them that the guest groups of their partners enjoyed themselves, as this would greatly affect the cooperation of the future. During the continuous arrival of the groups, an event was organized closely related to volunteering, which was based on the theme of the European Union's 2011 Year. Anyone could participate at the voluntary blood donation that was succeeded at the medical test. This was followed by the formal opening of the program, which was connected with an exhibition opening. The Mayor of Moča welcomed those present in the frame of the opening and then the representatives of the partners briefly introduced themselves. The exhibition presented the works of the partners, local and intra-regional traditionalist craft artists. After that the „Zenélő Igricek” poem folk singing group presented its folk musical performance. In the afternoon hours the host and the representatives of the partners held a debate within the frame of a workshop in the frame of the theme of the renewable energy sources and in the interest of benefiting from the opportunities of that for the advantageous use in each partner regions. The discourse took place within open frames, anyone could join it. The further events of the day were built up by various cultural programs and book exhibitions, popular music blocks that had been designed to let everybody to be able to find the right one according to their preferences and also offered the opportunity to develop friendships.

31th August 2013
The morning of the event of the second day was almost entirely devoted to sport. By these events they would have liked to point out that we can utilize our free time by useful activities, which are also good to the health. Fishing, tennis, fireman and various culinary competitions were organized, in which anyone could participate regardless of gender and age group. The most important event of the day was the workshop, "Our present in Europe", mixed with reports and discourses, at which, the already successfully implemented EU applications were presented and different plans were created by the members of the partnership regarding to the future. Anyone could participate in the workshop and even suggestions and ideas from the discussant were welcomed. The next program point after that had the title, "Traditional crafts", in the frame of which, old local crafts were presented. The fostering of traditions continued throughout the afternoon, as the inquirers could be part of a very colorful entertainment program. Interrupting the fostering of traditions those present were invited to a statue inauguration that was set in the honor of Saint Florian the patron of firefighters. The closing events of the final day were closed by various concerts, musical entertainment programs. Entertainment events for children were provided throughout the day, helping the parents to be able to participate in the programs.


1st September 2013
The initial event of the last day begun with an ecumenical worship, followed by a common lunch, connected with a final workshop and discussion. The partners reviewed the cooperation so far and worked out plans for the future. During the conversation, the mayor had also thanked the presence of the partners and kept its closing speech, which took part yet in public. As there hadn't been a signed partnership agreement with settlement Kocs, so the two partners took the opportunity to get round to it. The sealing of the cooperation statement realized between Kocs and Moča, was the final chord of the former partnership building and cooperation. The final event of the program was a very high-quality entertainment show. The fostering of traditions was not forgotten about during the day, since the event of the previous day continued with the presentation of traditional folk crafts.


Kommunikációs eszközök

Communication Materials

Projekt publicitás

Publicity of the Project

Elérhetőség

Contact

Dunamocs Község Önkormányzata

  • Moča 168, 946 37 Moča, Telefon: +421 35 7777 992, Email: moca@slovanet.sk, IČO: 00306576, DIČ: 2021046698